INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ IR DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO PASKYRIMĄ

Asmens duomenų tvarkymas                 UAB Smėlynės šeimos ambulatorija, į. k. 148358862, adresas Alyvų g. 1, Panevėžys, tel. +37045463459, el. paštas [email protected] tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva…